Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov

 

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám potrebné informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje. Nájdete tu taktiež informácie o Vašich právach v oblasti spracovania osobných údajov.

 

Údaje o prevádzkovateľovi

 

Názov:                               Ing. Vladimír Karlík - STROJÁREŇ

Kontaktná adresa:             Nádražná 33/G, 909 01  Skalica

Kontaktná osoba:              Ing. Zuzana Jankovičová

Kontaktný e-mail:              info@strojaren.sk

IČO:                                  35496185

 

 

Zásady spracovania osobných údajov

Uvedomujeme si dôležitosť ochrany osobných údajov, preto osobné údaje spracovávame podľa nasledujúcich zásad:

 

 • Zákonnosť, korektnosť a transparentnosť - osobné údaje spracovávame zákonným spôsobom, korektne a transparentne
 • Účelové obmedzenie - osobné údaje spracovávame len za účelom, pre ktorý sme ho od Vás získali
 • Minimalizácia údajov - požadujeme a spracovávame osobné údaje primerane, relevantne a obmedzene na nezbytný rozsah vo vzťahu k účelu, pre ktoré sú spracovávané
 •  Presnosť - spracovávame údaje presne a v prípade potreby ich aktualizujeme
 • Obmedzenie doby uloženia - údaje ukladáme tak, aby bola umožnená identifikácia poskytovateľa údajov po dobu nie dlhšiu ako je nezbytné pre účely, pre ktoré sú spracuvávané
 • Integrita, dôvernosť, bezpečnosť - osobné údaje spracovávame tak, že sú zavedené všetky vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia údaje pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením či poškodením. Vykonali sme opatrenia, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len zamestnanci a spracovatelia, ktorí sa podieľajú na ich spracovaniu. Taktiež títo zamestnanci a spracovatelia zachovávajú mlčanlivosť o osobných údajoch o ktorých sa dozvedeli pri výkone ich práce
 • Proporcionalita - sme si vedoní toho, že právo na ochranu osobných údajov nie je absolútnym právom a musí byť vždy v rovnováhe s ďalšími právami. Z tohto dôvodu máme nastavené také opatrenia, aby nedošlo pri ochrane osobných údajov k poškodeniu práv iných fyzických a právnických osôb
 • Zodpovednosť - za konkrétne spracovanie osobných údajov máme vždy stanovenú jasnú zodpovednosť zamestnancov a prípadných poverených spracovateľov.

 

Zákonnosť spracovanie osobných údajov

Osobné údaje spracovávame len zákonným spôsobom. Pokiaľ nenájdeme zákonný spôsob spracovania osobných údajov, tak osobné údaje nespracovávame. Medzi tieto zákonné spôsoby patrí:

 

 • Súhlas - udelili ste nám súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov pre jeden či viac konkrétnych účelov. Tento spôsob využívame len vo výnimočných prípadoch, pokiaľ nejde využiť nasledujúce zákonné spôsoby
 • Plnenie či uzavretie zmluvy - spracovávame Vaše osobné údaje pre účely súvisiace s uzatvorením a plnením zmluvných záväzkov oboch zmluvných strán, hlavne pre účely platného uzatvorenia, plnenia, zmeny a ukončenia zmluvy a súvisiaca fakturácia, reklamácia a komunikácia
 • Právna povinnosť - spracovanie Vašich osobných údajov je nezbytné pre splnenie právnych povinností, ktoré sa na nás vzťahujú. Patrí medzi nich hlavne povinnosť spracovania osobných údajov vyplývajúcich zo zamestnaneckého pomeru a v súlade našich činností s legislatívou (ako je zákon o účtovníctve, daňové predpisy)
 • Oprávnený záujem - spracovanie Vašich osobných údajov je nezbytné pre účely našich oprávnených zájmov. Používame ju len pre bezpečnosť, kvalitu a efektivitu našej práce. Medzi naše oprávnené záujmy patrí ochrana majetuku, života a zdravia osôb vstupujúcich do našich objektov a zvyšovanie kvality nami poskytovanými službami. Na základe týchto oprávnených záujmov spracovávame Vaše osobné údaje len za predpokladu, že Vaše záujmy a základné práva a slobody neprevažujú náš oprávnený záujem.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca osobných údajov. Pre plnenie našich zákonných povinností sme v niektorých prípadoch povinný poskytovať Vaše osobné údaje tretím stranám, ktoré sú taktiež v úlohe správcu osobných údajov. Jedná sa predovšetkým v prípade poskytovania osobných údajov na vyžiadanie orgánov činných v trestnom, priestupkovom či správnom konaní. Zároveň musíme poskytovať niektoré údaje audítorom, ktorý u nás vykonávajú zo zákona audit.

 

 Práva poskytovateľa osobných údajov

Ako poskytovatelia osobných údajov máte nižšie uvedené svoje práva a radi by sme Vám pomohli pri ich uplatňovaní. V prípade pochybností, či sú Vaše osobné údaje spracovávané v súlade s legislatívou, kontaktujte náš sekretariát.

 

 • Právo na prístup k osobným údajom - máte právo na informácie, aké Vaše osobné údaje a na základe akého dôvodu spracovávame
 • Právo na opravu osobných údajov - máte právo upresniť Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame
 • Právo na výmaz osobných údajov - máte právo na výmaz Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame, pokiaľ toto spracovávanie nie je predmetom inej našej zákonnej povinnosti
 • Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov - máte právo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov, tak že sú Vaše údaje vylúčené zo spracovania do doby, než budú vyjastené dôvody Vášho obmedzenia. Obmedzenie Vašich údajov nie je absolútne a neplatí pre určenie, výkon, obhajobu právnych nárokov a ďalších zákonných povinností
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov - je našou povinnosťou informovať Vás na základe akých zákonných dôvodov k spracovaniu dochádza. V prípade, že sa jedná o naše oprávnené záujmy, poskytneme Vám podrobnejšie informácie o spracovaní
 • Právo na prenositeľnosť údajov
 • Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov - v prípade, že je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo ho kedykoľvek odvolať
 • Právo podať sťažnosť dozornému úradu

 

Ako môžete uplatniť svoje práva

Existuje viacero možností ako nás môžete požiadať o práva týkajúce sa Vašich osobných údajov:

1. Osobne, v bežnom pracovnom čase v sídle našej spoločnosti

2. Zaslaním žiadosti v papierovej forme na našeu adresu

3. Zaslaním žiadosti pomocou e-mailu na adresu: info@strojaren.sk


Dôležité informácie

Vaše osobné údaje neprenášame mimo EU.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani žiaqdnu formu profilovania.

 

 

 

 

 

V Skalici dňa 22.05.2019